Đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên trong mua, bán điện
 
2014-09-09 08:46:49

Điện năng ngày càng đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sinh hoạt. Để quản lý hoạt động điện lực, Nhà nước đã ban hành Luật Điện lực số 28/2004/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực số 24/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên (mua và bán điện) được quy định rõ ràng.

QuyÒn vµ nghÜa vô cña đơn vị bán lẻ điện được quy định tại điều 44 Luật Điện lực số 28/2004/QH11. Cụ thể:

1. Đơn vị bán lẻ điện có các quyền sau đây:

a) Ho¹t ®éng b¸n lÎ ®iÖn theo giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc;

b) C¹nh tranh mua, b¸n ®iÖn trªn thÞ trư­êng ®iÖn lùc;

c) §Þnh gi¸ b¸n trªn thÞ trư­êng b¸n lÎ ®iÖn c¹nh tranh trong khung gi¸ ®iÖn thuéc biÓu gi¸ b¸n lÎ ®iÖn do Thñ tưíng ChÝnh phñ phª duyÖt, trõ tr­ưêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 62 cña LuËt nµy;

d) Sö dông dÞch vô truyÒn t¶i ®iÖn, ph©n phèi ®iÖn phï hîp víi tõng cÊp ®é cña thÞ trư­êng ®iÖn lùc;

®) §ư­îc vµo khu vùc qu¶n lý cña bªn mua ®iÖn ®Ó kiÓm tra, ghi chØ sè c«ng t¬ vµ liªn hÖ víi kh¸ch hµng;

e) §ư­îc cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng b¸n lÎ ®iÖn;

g) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. §¬n vÞ b¸n lÎ ®iÖn cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:

a) B¸n ®iÖn theo ®óng sè lư­îng, chÊt lư­îng vµ gi¸ ®iÖn ®· ®­ưîc tho¶ thuËn trong hîp ®ång;

b) Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thÞ trưêng ®iÖn lùc cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan;

c) X©y dùng vµ tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt gi¸ b¸n lÎ ®iÖn sinh ho¹t n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o ë nh÷ng khu vùc mµ viÖc s¶n xuÊt, cung cÊp ®iÖn theo c¬ chÕ thÞ tr­ưêng kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ cho ®¬n vÞ b¸n lÎ ®iÖn;

d) Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së vµ n¬i giao dÞch biÓu gi¸ ®iÖn ®· ®­ưîc duyÖt; v¨n b¶n hư­íng dÉn thñ tôc thùc hiÖn cÊp ®iÖn, ®o ®Õm ®iÖn, ghi chØ sè c«ng t¬, lËp ho¸ ®¬n, thu tiÒn ®iÖn vµ kÕt thóc dÞch vô ®iÖn; néi dung giÊy phÐp vµ tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông cho tæ chøc, c¸ nh©n ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc vÒ b¸n lÎ ®iÖn; v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ thêi gian vµ chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó cÊp ®iÖn cho kh¸ch hµng míi ®Êu nèi vµo hÖ thèng ®iÖn; c¸c quy ®Þnh vÒ ngõng hoÆc gi¶m møc cung cÊp ®iÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña LuËt Điện lực;

®) H­ưíng dÉn vÒ an toµn ®iÖn cho kh¸ch hµng sö dông ®iÖn;

e) Båi thư­êng khi g©y thiÖt h¹i cho bªn mua hoÆc bªn b¸n ®iÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

g) Cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn lưîng ®iÖn b¸n lÎ theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ n­ước cã thÈm quyÒn;

h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

QuyÒn vµ nghÜa vô cña kh¸ch hµng sö dông ®iÖn được quy định tại điều 46 Luật Điện lực số 28/2004/QH11. Cụ thể:

1. Kh¸ch hµng sö dông ®iÖn cã c¸c quyÒn sau ®©y:

a) §­ưîc lùa chän bªn b¸n ®iÖn trong thÞ trư­êng b¸n lÎ ®iÖn c¹nh tranh;

b) §ư­îc cung cÊp ®ñ sè lư­îng c«ng suÊt, ®iÖn n¨ng, b¶o ®¶m chÊt l­îng ®iÖn ®· ®­ưîc tho¶ thuËn trong hîp ®ång;

c) Yªu cÇu bªn b¸n ®iÖn kÞp thêi kh«i phôc viÖc cÊp ®iÖn sau khi mÊt ®iÖn;

d) §­ược cung cÊp hoÆc giíi thiÖu th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n ®iÖn vµ hư­íng dÉn vÒ an toµn ®iÖn;

®) §­ưîc båi thưêng thiÖt h¹i do bªn b¸n ®iÖn g©y ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

e) Yªu cÇu bªn b¸n ®iÖn kiÓm tra chÊt l­ưîng dÞch vô ®iÖn, tÝnh chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ®o ®Õm ®iÖn, sè tiÒn ®iÖn ph¶i thanh to¸n;

g) KhiÕu n¹i, tè c¸o c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®iÖn lùc cña bªn b¸n ®iÖn;

h) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. Kh¸ch hµng sö dông ®iÖn cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:

a) Thanh to¸n tiÒn ®iÖn ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n vµ thùc hiÖn c¸c tho¶ thuËn kh¸c trong hîp ®ång mua b¸n ®iÖn;

b) Sö dông ®iÖn an toµn, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶; thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhu cÇu sö dông ®iÖn;

c) KÞp thêi c¾t ®iÖn hoÆc gi¶m møc tiªu thô ®iÖn khi nhËn ®­ưîc th«ng b¸o cña bªn b¸n ®iÖn trong c¸c tr­ưêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña LuËt nµy;

d) Th«ng b¸o cho bªn b¸n ®iÖn biÕt tr­íc n¨m ngµy khi cã nhu cÇu t¹m ngõng sö dông ®iÖn, trước m­êi l¨m ngµy khi cã nhu cÇu chÊm døt hîp ®ång mua b¸n ®iÖn;

®) Th«ng b¸o kÞp thêi cho bªn b¸n ®iÖn khi ph¸t hiÖn nh÷ng hiÖn t­îng bÊt thư­êng cã thÓ g©y mÊt ®iÖn, mÊt an toµn cho ng­êi vµ tµi s¶n;

e) T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó bªn b¸n ®iÖn kiÓm tra, ghi chØ sè c«ng t¬ vµ liªn hÖ víi kh¸ch hµng;

g) B¶o ®¶m c¸c trang thiÕt bÞ sö dông ®iÖn ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vµ yªu cÇu vÒ an toµn ®iÖn;

h) Båi thư­êng khi g©y thiÖt h¹i cho bªn b¸n ®iÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

i) ChÞu tr¸ch nhiÖm ®Çu tư­ ®­ưêng d©y dÉn ®iÖn tõ sau c«ng t¬ mua ®iÖn ®Õn n¬i sö dông ®iÖn;

k) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

Việc quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên mua, bán điện.

 

Hà Thanh Sơn - P12 PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Các Quyết định duyệt lịch GCS và thu tiền điện năm 2018 của 10 Điện lực lên Web PCBG
Công bố danh mục và nội dung Bộ thủ tục cấp điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công ty Điện lực Bắc Giang
QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN
LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN
Quy đinh Cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp
Một số điều cần biết về mua bán công suất phản kháng
Một số nội dung mới về mua bán công suất phản kháng
Tổng hợp đơn giá sản xuất khác
Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012
Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012