Văn bản pháp quy lĩnh vực mua bán điện
 
2012-10-05 07:32:58

 

 

Số TT Cấp ban hành Số /Ký hiệu  Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung
 1

 

Quốc Hội

 

28/2004/QH11 03/12/2004 01/07/2005 Luật Điện lực
 2 50/2010/QH12            03/12/2004  01/01/2011              Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 3  
 
 
     
 
           Chính Phủ
105/2005/NĐ-CP      17/8/2005

 Sau 15 ngày kể từ 

ngày đăng công báo

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

 4 68/2010/NĐ-CP  15/6/2010  01/08/2010

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực       

 5 106 /2005/NĐ-CP  17/8/2005

 Sau 15 ngày kể từ

ngày đăng công báo

Nghị định  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

 6 81/2009/NĐ-CP  12/10/2009  01/12/2009

Nghị định bổ sung một số điều của Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

 7 171/CT-TTg         26/01/2011   Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
 8 268/QĐ-TTg  23/02/2011  23/02/2011 Quyết định về biểu giá bán lẻ điện
 9 24/2011/QĐ-TTg  15/4/2011  01/06/2011 Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
 10 79/2006/QĐ-TTg  14/4/2006

 Sau 15 ngày kể từ

ngày đăng công báo

Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 11 21/2011/NĐ-CP  29/3/2011  15/5/2011

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

 12 73/2011/NĐ-CP  24/8/2011  15/10/2011

Nghị định quy định về xử phạt hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 13

                             
 

 

 

 

 

 

Bộ và cơ quan ngang bộ

39/2005/QĐ-BCN   23/12/2005   Quyết định về việc ban hành quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện
 14 31/2006/QĐ-BCN   06/9/2006   Quyết định về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
 15 11/2011/TT-BCT  30/3/2011   Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
 16 11/2011/TT-BCT  30/3/2011  5/5/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện...
 17 07/2006/TT-BCN   27/10/2006

 sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 Thông tư hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng
 18 34/2011/TT-BCT  7/9/2011  24/10/2011 Thông tư quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện
 19 01/2004/TT-BCN  19/12/2011  20/12/2011 Thông tư hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất.
 20 31/2011/TT-BCT  19/8/2011   Thông tư quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản
 21 34/2006/QĐ-BCN  13/9/2006   Quyết định về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn
 22 44/2006/QĐ-BCN  8/12/2006   Quyết định về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn
 23 07/2006/QĐ-BCN  11/4/2006   Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp
 24 08/2006/QĐ-BCN  12/4/2006   Quyết định về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sịnh hoạt
 25 03/2010/TT-BCT  22/01/2010  10/3/2010 TT quy định một số nội dung về bào vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
 26 08/2007/QĐ-BCN  30/1/2007

 sau 15 ngày kể từ

ngày đăng công báo

Quyết định về việc quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
 27 32/2006/QĐ-BCN  6/9/2006   Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi , bổ sung, thu hồi và quả lý sử dụng giấy phép hoạt động Điện lực
 28 17/2012/TTBCT 26/9/2012  1/7/2012 Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

 

 
Tin cùng thư mục :