Hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11/2015
 
2015-11-09 08:23:39

         Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Để nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên trong Công ty Điện lực Bắc Giang về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật; đồng thời cổ vũ khuyến khích tập thể, cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, có ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần nâng cao năng lực vận dụng, tuân thủ, thi hành pháp luật, các văn bản quản lý nội bộ của EVNNPC và PCBG.  

Ngày 12/10/2015 Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang đã có văn bản số 877/PCBG – P6, V/v triển khai “Ngày pháp luật” để triển khai, tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CBCNV trong đơn vị. Ngày pháp luật được tổ chức trong 2 tháng bắt đầu từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 30/11/2015. Bắt đầu từ ngày 02/11 đến hết ngày 09/11/2015, tại trụ sở PCBG và trụ sở các Điện lực trực thuộc đã thực hiện treo khẩu hiệu “CBCNV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Công ty Điện lực Bắc Giang treo cao khẩu hiệu

Ngô Văn Thụ - P06 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :