Mode:  
 
Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Công ty Điện lực Bắc Giang
 
2020-03-10 15:16:22

         Ngày 06/3/2020, Trung tâm Chứng nhận phù hợp - Quacert đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát lần 2 Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty Điện lực Bắc Giang. Đoàn gồm 3 chuyên gia đánh giá do ông Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn.

Nội dung đánh giá: Kiểm tra hồ sơ khắc phục đối với các tồn tại, các điểm không phù hợp mà Đoàn đánh giá của Quacert đã chỉ ra năm 2019; Đánh giá kết quả thực hiện MTCL năm 2019 và xây dựng MTCL năm 2020; kiểm tra Bảng phân tích rủi ro, cơ hội; Các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo chương trình đánh giá.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Trần Anh Tấn, Trưởng ban chỉ đạo ISO Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết việc xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD là một trong những yếu tố quan trọng để Lãnh đạo Công ty kiểm soát các hoạt động của bộ máy giúp việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và là công cụ để CBCNV Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để đợt đánh giá lần 2 đạt kết quả tốt Ông đề nghị: Thủ trưởng các đơn vị, tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với Đoàn đánh giá, nghiêm túc thực hiện các nội dung mà Đoàn đánh giá yêu cầu, bố trí cán bộ trực tiếp tham gia, theo dõi, phối hợp và nắm bắt các nội dung của đợt đánh giá.

Kết thúc đợt đánh giá, Đoàn đã ghi nhận việc duy trì, cải tiến và khắc phục những điểm không phù hợp của đánh giá lần 1 từ việc chuyển đổi hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015. Công ty Điện lực đã cam kết và tham gia tích cực vào công tác xây dựng áp dụng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng; công tác đánh giá nội bộ được duy trì có hiệu lực, hiệu quả giúp hệ thống phát hiện kịp

thời các điểm chưa phù hợp; CBCNV các phòng, ban, Điện lực am hiểu và có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện hệ thống ISO, các đơn vị tuân thủ nghiệm túc các quy trình, quy định được ban hành; tuy nhiên Đoàn cũng chỉ ra 3 điểm không phù hợp yêu cầu Công ty khắc phục báo cáo Đoàn và 10 điểm lưu ý cần cải tiến.

Đoàn đánh giá thông báo kết quả làm việc tại buổi kết thúc đánh giá

Ông Trần Anh Tấn thay mặt lãnh đạo Công ty tiếp thu kết quả của Đoàn đánh giá đã chỉ ra, với mục đích của đợt đánh giá định kì lần này là xem xét các biện pháp, hành động khắc phục các nội dung không phù hợp và cơ hội cải tiến các điểm cần lưu ý của đợt đánh giá lần 1; Thông qua cuộc đánh giá giúp các Đơn vị xác định được các vấn đề còn tồn tại, rủi ro để đề xuất các biện pháp cải tiến trên cơ sở các kinh nghiệm và là cơ hội để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao một cách tốt hơn; Ông yêu cầu các đơn vị chủ động, phối hợp với Ban chỉ đạo ISO Công ty khắc phục những điểm không phù hợp báo cáo Đoàn đánh giá trước ngày 26/3/2020; nghiên cứu cải tiến những điểm lưu ý; tiếp tục rà soát, hoàn thiện HTQLCL của Công ty để hoàn thiện quy trình, quy định áp dụng vào công tác SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao./.

Tác giả: Trần Văn Thống - P9 - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
“Chỉ có tiến không có lùi” trong các dự án tại tỉnh Bắc Giang
Hội nghị trực tuyến về công tác cung cấp điện và đầu tư xây dựng khu vực tỉnh Bắc Giang
Người dân được giải đáp thỏa đáng về tiền điện và giảm giá điện
Hưởng ứng phòng chống dịch Covid-19 của Phòng Kế hoạch và Vật tư.
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai tráo đổi nâng công suất các trạm biến áp trước mùa nắng nóng 2020
Đấu nối lưới điện dự án “Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Hưu, Đồng Lạc, Đông Sơn, Hồng Kỳ, Tiến Thắng huyện Yên Thế” bằng công nghệ Hotline
Dự án “Xây dựng và cải tạo lưới điện để giảm tổn thất điện năng năm 2019 các xã Đồng Phúc, Nội Hoàng huyện Yên Dũng” đã hoàn thành đóng điện san tải đúng thời hạn.
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai công tác hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
GIẢM GIÁ ĐIỆN
Công tác Phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty Điện lực Bắc Giang

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : KingMcBeath4
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1823

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 15
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 15

Online Now Online Now: