Mode:  
Các dự án ĐTXD lưới điện
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Biển Động, Phú Nhuận, Đèo Gia huyện Lục Ngạn.

2020-02-17 10:42
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Cốc, Cấm Sơn, Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn.

2020-02-17 10:20
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bồng Am, Tuấn Đạo, Tuấn Mậu, Thanh Luận huyện Sơn Động.

2020-02-17 10:15
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Ngọc Châu, Ngọc Thiện, Tân Trung, Việt Lập huyện Tân Yên.

2020-02-17 10:14
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bắc Lý, Lương Phong, Thường Thắng, Đông Lỗ huyện Hiệp Hòa.

2020-02-17 10:14
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hương Mai, Tiên Sơn, Thượng lan, Trung Sơn, Vân Trung huyện Việt Yên.

2020-02-17 10:13
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện để giảm tổn thất điện năng năm 2019 các xã Đồng Phúc, Nội Hoàng huyện Yên Dũng

2020-02-17 10:11
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Hưu, Đồng Lạc, Đông Sơn, Hồng Kỳ, Tiến Thắng huyện Yên Thế

2020-02-17 10:10
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xãCanh nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến huyện Yên Thế.

2020-02-17 10:00
-133
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Phi Mô, Quang Thịnh, Tân Hưng, Tân Thịnh, Thái Đào, Xương Lâm huyện Lạng Giang.

2020-02-17 09:59
-133
123456

Danh Mục