DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG (PCBG)

STT Tên đơn vị Số điện thoại Ghi chú
I KHỐI VĂN PHÒNG CÔNG TY
   
1 Ban Giám đốc    
  Giám đốc Nguyễn Bá Sơn 02403.898.998  
  PGĐ Nguyễn Huy Chiến 02403.898.979  
  PGĐ Nguyễn Hữu Thuý 02403.898.969  
  PGĐ Trần Anh Tấn 02403.898.966  
  PGĐ Bạch Hồng Quân 02403.898.968  
2 Văn phòng Công đoàn 02403.898.978  
3 Văn phòng Đảng uỷ 02403.898.959  
4 Văn phòng Công ty 02403.898.901  
5 Fax Công ty PCBG 02403.856.651  
     
6

 Trực đường dây nóng PCBG

02403.992.000

Giải đáp thắc mắc của khách hàng
7 Trưởng phòng Kế hoạch vật tư 02403.898.902  
8 Trưởng phòng Tổ chức - lao động 02403.898.903  
9 Trưởng phòng Kỹ Thuật 02403.898.904  
10 Trưởng phòng Tài chính kế toán 02403.898.905  
11 Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ & PC
02403.898.906  
12 Trưởng phòng Điều độ 02403.898.907  
13 Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
02403.898.908  
14

Trưởng phòng Kinh doanh điện năng

02403.898.909

 
15 Trưởng phòng Công nghệ thông tin 02403.898.910  
16 Trưởng phòng An toàn 02403.898.911  
17 Trưởng phòng Kiểm tra điện 02403.898.962  
18 Quản đốc.PXTN - SCLĐ 02403.898.926  
II
KHỐI CÁC ĐIỆN LỰC HUYỆN TP
   
1
Điện lực Lạng Giang


Giám đốc 02403.786.305

PGĐ Kỹ thuật 02403.786.306

PGĐ Kinh doanh 02403.786.307

Fax 02403.844.932

Trưởng phòng Kinh doanh 02403.786.301

Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.786.300 Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.881.750 Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
2
Điện lực Việt YênGiám đốc 02402.217.001


PGĐ Kỹ thuật 02402.217.005


PGĐ Kinh doanh 02402.240.979


Fax 02403.844.936


Trưởng phòng Kinh doanh 02402.217.010


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.661.155
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện

0240.3874.257

Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
3
Điện lực Yên ThếGiám đốc 02402.218.602


PGĐ Kỹ thuật 02402.202.888


PGĐ Kinh doanh 02403.877.657


Fax 02403.844.933


Trưởng phòng Kinh doanh 02402.218.604


Bộ phận chăm sóc khách hàng

0240.3876.666

Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.877.326
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
4
Điện lực Tân YênGiám đốc 02403.795.939


PGĐ Kỹ thuật 02403795.929


PGĐ Kinh doanh 02403.795.989


Fax 02403.884.934


Trưởng phòng Kinh doanh 02403795.979


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.795.969
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.878.243
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
 5 Điện lực Thành phố Bắc Giang
   
  Giám đốc 02403.898.526  
  PGĐ Kỹ thuật 02403.898.525  
  PGĐ Kinh doanh
02403.898.646
 
  Fax
02403.854.304
 
  Trưởng phòng Kinh doanh
02403.898.628 
 
  Bộ phận chăm sóc khách hàng

02403.898.626

Giải đáp thắc mắc của khách hàng
  Trực vận hành lưới điện
02403.898.535 
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
6
Điện lực Yên DũngGiám đốc 02402.217.801


PGĐ Kỹ thuật 02402.218.441


PGĐ Kinh doanh 02402.218.369


Fax 02403.857.929


Trưởng phòng Kinh doanh 02402.217.888


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.758.929
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện

02403.553.511

Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
7
Điện lực Lục NgạnGiám đốc 02403.682.864


PGĐ Kỹ thuật 02403.682.862


PGĐ Kinh doanh 02403.682.863


Fax 02403.884.631


Trưởng phòng Kinh doanh 02403.682.865


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.682.865
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.682.566
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
8
Điện lực Hiệp HoàGiám đốc 02403.567.111


PGĐ Kỹ thuật 02403.567.222


PGĐ Kinh doanh 02403.567.555


Fax 02403.844.935


Trưởng phòng Kinh doanh 02403.567.969


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.563.668
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.567.222
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
9
Điện lực Lục NamGiám đốc 02402.213.701


PGĐ Kỹ thuật 02402.214.403


PGĐ Kinh doanh 02402.214.404


Fax 02403.844.930


Trưởng phòng Kinh doanh 02402.213.703


Bộ phận chăm sóc khách hàng

02403.783.788

Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.589.686
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
10
Điện lực Sơn ĐộngGiám đốc 0963.436.917


PGĐ Kỹ Thuật 0962.024.627

PGĐ Kinh doanh 02402.215.703


Fax 02403.887.039


Trưởng phòng Kinh doanh 02403.599.551


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.599.551
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện

02403.886.173

Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG (PCBG)

STT Tên đơn vị Số điện thoại Ghi chú
I KHỐI VĂN PHÒNG CÔNG TY
   
1 Ban Giám đốc    
  Giám đốc Nguyễn Bá Sơn 02403.898.998  
  PGĐ Nguyễn Huy Chiến 02403.898.979  
  PGĐ Nguyễn Hữu Thuý 02403.898.969  
  PGĐ Trần Anh Tấn 02403.898.966  
  PGĐ Bạch Hồng Quân 02403.898.968  
2 Văn phòng Công đoàn 02403.898.978  
3 Văn phòng Đảng uỷ 02403.898.959  
4 Văn phòng Công ty 02403.898.901  
5 Fax Công ty PCBG 02403.856.651  
     
6

 Trực đường dây nóng PCBG

02403.992.000

Giải đáp thắc mắc của khách hàng
7 Trưởng phòng Kế hoạch vật tư 02403.898.902  
8 Trưởng phòng Tổ chức - lao động 02403.898.903  
9 Trưởng phòng Kỹ Thuật 02403.898.904  
10 Trưởng phòng Tài chính kế toán 02403.898.905  
11 Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ & PC
02403.898.906  
12 Trưởng phòng Điều độ 02403.898.907  
13 Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
02403.898.908  
14

Trưởng phòng Kinh doanh điện năng

02403.898.909

 
15 Trưởng phòng Công nghệ thông tin 02403.898.910  
16 Trưởng phòng An toàn 02403.898.911  
17 Trưởng phòng Kiểm tra điện 02403.898.962  
18 Quản đốc.PXTN - SCLĐ 02403.898.926  
II
KHỐI CÁC ĐIỆN LỰC HUYỆN TP
   
1
Điện lực Lạng Giang


Giám đốc 02403.786.305

PGĐ Kỹ thuật 02403.786.306

PGĐ Kinh doanh 02403.786.307

Fax 02403.844.932

Trưởng phòng Kinh doanh 02403.786.301

Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.786.300 Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.881.750 Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
2
Điện lực Việt YênGiám đốc 02402.217.001


PGĐ Kỹ thuật 02402.217.005


PGĐ Kinh doanh 02402.240.979


Fax 02403.844.936


Trưởng phòng Kinh doanh 02402.217.010


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.661.155
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện

0240.3874.257

Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
3
Điện lực Yên ThếGiám đốc 02402.218.602


PGĐ Kỹ thuật 02402.202.888


PGĐ Kinh doanh 02403.877.657


Fax 02403.844.933


Trưởng phòng Kinh doanh 02402.218.604


Bộ phận chăm sóc khách hàng

0240.3876.666

Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.877.326
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
4
Điện lực Tân YênGiám đốc 02403.795.939


PGĐ Kỹ thuật 02403795.929


PGĐ Kinh doanh 02403.795.989


Fax 02403.884.934


Trưởng phòng Kinh doanh 02403795.979


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.795.969
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.878.243
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
 5 Điện lực Thành phố Bắc Giang
   
  Giám đốc 02403.898.526  
  PGĐ Kỹ thuật 02403.898.525  
  PGĐ Kinh doanh
02403.898.646
 
  Fax
02403.854.304
 
  Trưởng phòng Kinh doanh
02403.898.628 
 
  Bộ phận chăm sóc khách hàng

02403.898.626

Giải đáp thắc mắc của khách hàng
  Trực vận hành lưới điện
02403.898.535 
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
6
Điện lực Yên DũngGiám đốc 02402.217.801


PGĐ Kỹ thuật 02402.218.441


PGĐ Kinh doanh 02402.218.369


Fax 02403.857.929


Trưởng phòng Kinh doanh 02402.217.888


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.758.929
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện

02403.553.511

Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
7
Điện lực Lục NgạnGiám đốc 02403.682.864


PGĐ Kỹ thuật 02403.682.862


PGĐ Kinh doanh 02403.682.863


Fax 02403.884.631


Trưởng phòng Kinh doanh 02403.682.865


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.682.865
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.682.566
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
8
Điện lực Hiệp HoàGiám đốc 02403.567.111


PGĐ Kỹ thuật 02403.567.222


PGĐ Kinh doanh 02403.567.555


Fax 02403.844.935


Trưởng phòng Kinh doanh 02403.567.969


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.563.668
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.567.222
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
9
Điện lực Lục NamGiám đốc 02402.213.701


PGĐ Kỹ thuật 02402.214.403


PGĐ Kinh doanh 02402.214.404


Fax 02403.844.930


Trưởng phòng Kinh doanh 02402.213.703


Bộ phận chăm sóc khách hàng

02403.783.788

Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện 02403.589.686
Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h
10
Điện lực Sơn ĐộngGiám đốc 0963.436.917


PGĐ Kỹ Thuật 0962.024.627

PGĐ Kinh doanh 02402.215.703


Fax 02403.887.039


Trưởng phòng Kinh doanh 02403.599.551


Bộ phận chăm sóc khách hàng 02403.599.551
Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Trực vận hành lưới điện

02403.886.173

Trực sửa chữa lưới điện 24/24 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : NguyenTien
Past 24 Hours Hôm qua : 2
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1466

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 59
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 59

Online Now Online Now: