Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 188
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Lạng Giang
1 7h30 : 24/11/201715h0 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơLỘ III---Xuân Hương 5thông Hương Mãn : Xã Xuân Hương212PA0501Điện lực Lạng Giang
2 8h0 : 23/11/20179h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay điịnh kỳ công tơTân Hưng 2Thôn đồng Nô ,cầu bài,tân thành : Thị trấn Vôi,Xã Tân Hưng439PA0501Điện lực Lạng Giang
3 15h45 : 23/11/201717h0 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTân Hưng 8Thôn Hố Vầu : Xã Tân Hưng175PA0501Điện lực Lạng Giang
4 11h15 : 23/11/201712h15 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay điịnh kỳ công tơLộ I---Tân Hưng 4 (Sông Cùng)thôn Tân Dinh : Xã Tân Hưng196PA0501Điện lực Lạng Giang
5 9h45 : 23/11/201711h0 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTân Hưng 7Thôn cây táo : Xã Tân Hưng300PA0501Điện lực Lạng Giang
6 13h30 : 23/11/201716h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 6Thôn Tây, một phần thôn Giữa, Giếng : Xã Tiên Lục,Xã Dương Đức303PA0501Điện lực Lạng Giang
7 13h30 : 23/11/201716h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 8Thôn ngoài : Xã Tiên Lục456PA0501Điện lực Lạng Giang
8 7h30 : 23/11/201711h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 3Thôn Trong, Ngoài, Vàng : Huyện Lạng Giang,Xã Tiên Lục602PA0501Điện lực Lạng Giang
9 13h30 : 23/11/201716h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 7Một phần thôn Tây, Giếng : Xã Tiên Lục386PA0501Điện lực Lạng Giang
10 7h30 : 23/11/201711h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 2Thôn Bãi Cả xã Tiên Lục : Xã Tiên Lục,Xã Tân Thịnh305PA0501Điện lực Lạng Giang
11 7h30 : 23/11/201711h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 4Thôn Giữa, Giếng, một phần thôn ngoẹn, UB Xã, Trường THCS : Huyện Lạng Giang,Thị trấn Vôi,Xã Tiên Lục,Xã Tân Dĩnh369PA0501Điện lực Lạng Giang
12 8h0 : 23/11/20179h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTân Hưng 9Thôn Mỹ Hưng : Xã Yên Mỹ,Xã Tân Hưng431PA0501Điện lực Lạng Giang
13 9h45 : 23/11/201711h0 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTân Hưng 3Thôn Cao Thượng, Mỹ Hưng xã Tân Hưng : Xã Yên Mỹ,Xã Tân Hưng254PA0501Điện lực Lạng Giang
14 11h15 : 23/11/201712h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTân Hưng 6Thôn bãi sim : Xã Tân Hưng285PA0501Điện lực Lạng Giang
15 14h0 : 23/11/201715h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTân Hưng 1Thôn trại mới,trung phụ ngoài : Thị trấn Vôi,Xã Tân Thanh,Xã Tân Hưng375PA0501Điện lực Lạng Giang
16 15h45 : 23/11/201717h0 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay điịnh kỳ công tơTân Hưng 12Thôn Chuông Vàng xã Tân Hưng : Xã Đào Mỹ,Xã Tân Hưng221PA0501Điện lực Lạng Giang
17 11h15 : 23/11/201712h15 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơLộ II---Tân Hưng 10Tân Hưng : Xã Tân Hưng,Xã Tân Dĩnh89PA0501Điện lực Lạng Giang
18 14h0 : 23/11/201715h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTân Hưng 11Thôn Trung phụ trong : Xã Tân Hưng,Xã Xương Lâm314PA0501Điện lực Lạng Giang
19 7h30 : 22/11/20178h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 13Thôn Giữa : Xã Tiên Lục231PA0501Điện lực Lạng Giang
20 9h0 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 12thông Vàng , Trường học , Trụ sở UBND xã : Xã Tiên Lục294PA0501Điện lực Lạng Giang
21 13h30 : 22/11/201716h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 1Thôn Ngoẹn, Xóm Giữa, Tám Sào. : Xã Tiên Lục428PA0501Điện lực Lạng Giang
22 7h30 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên lục 10Tôn Cầu Gỗ, Ngoẹn. : Xã Tiên Lục288PA0501Điện lực Lạng Giang
23 13h30 : 22/11/201716h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 5Thôn cầu gỗ,tám sào xã tiên lục : Xã Tiên Lục258PA0501Điện lực Lạng Giang
24 13h30 : 22/11/201716h0 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 11Thôn Trong : Xã Tiên Lục,Xã Tân Hưng280PA0501Điện lực Lạng Giang
25 7h30 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơTiên Lục 9thôn Đồng Kim , Bãi Cả : Huyện Lạng Giang,Xã Tiên Lục279PA0501Điện lực Lạng Giang
26 15h30 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơĐức ThọThôn đức thọ, xã dương đức : Thị trấn Vôi,Xã Dương Đức92PA0501Điện lực Lạng Giang
27 7h30 : 21/11/20178h30 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơLỘ I---Dương Đức 9Xã Dương Đức : Xã Dương Đức4PA0501Điện lực Lạng Giang
28 9h0 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơDương Đức (TTâm)Thôn Đồng, Chùa xã Dương Đức : Xã Dương Đức201PA0501Điện lực Lạng Giang
29 13h30 : 21/11/201715h15 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơDương Đức 4Thôn Cầu Ván xã Dương Đức : Xã Dương Đức195PA0501Điện lực Lạng Giang
30 7h30 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơBến CátThôn Đồng Than, 17 xã Dương Đức : Xã Dương Đức174PA0501Điện lực Lạng Giang
31 10h30 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơDương Đức 8thôn Đồng , thôn Thị : Xã Dương Đức159PA0501Điện lực Lạng Giang
32 13h30 : 21/11/201716h0 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơLộ I---Dương Đức ThượngMột phần thôn Thượng xã Dương Đức : Xã Dương Đức187PA0501Điện lực Lạng Giang
33 7h30 : 21/11/201710h0 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơDương Đức 6thôn Thượng 1 ( Cầu Sến ) : Xã Dương Đức200PA0501Điện lực Lạng Giang
34 13h30 : 21/11/201714h30 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơLộ I---Bến Gốm - Dương đứcthôn Cầu Phên , Xóm Cổng : Xã Dương Đức204PA0501Điện lực Lạng Giang
35 15h30 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơLỘ III---Dương Đức 5thôn đồng than : Xã Dương Đức20PA0501Điện lực Lạng Giang
ĐL Việt Yên
36 6h0 : 25/11/201717h30 : 25/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Cải tạo, sửa chữa đường dâyDCL 373-7E7.7/11Khu Uỷ Ban Huyện Việt Yên, Thôn Tự, thôn Thôn Vàng, Trường CĐ Nông Lâm, thôn Xuân Hoà, thôn Xuân Hương, Bưu điện VY, Khu I-2, Thôn Rãnh, Thôn Cầu, Trường C3 VY 2, thôn Gò Vân, Khu 6, Khu 7, cty Phương Đông, Thành Lộc, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn Hà, Thôn Kép, Thôn Núi, thôn Trường Giang, thôn Việt Tiến : Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Việt Tiến,Xã Hương Mai,Xã Tự Lạn,Xã Bích Sơn,Xã Quảng Minh2979PA0502ĐL Việt Yên
37 6h0 : 25/11/201717h30 : 25/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Cải tạo, sửa chữa lưới điệnDCL 373-7E7.7/11Khu Uỷ Ban Huyện Việt Yên, Thôn Tự, thôn Thôn Vàng, Trường CĐ Nông Lâm, thôn Xuân Hoà, thôn Xuân Hương, Bưu điện VY, Khu I-2, Thôn Rãnh, Thôn Cầu, Trường C3 VY 2, thôn Gò Vân, Khu 6, Khu 7, cty Phương Đông, Thành Lộc, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn Hà, Thôn Kép, Thôn Núi, thôn Trường Giang, thôn Việt Tiến : Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Việt Tiến,Xã Hương Mai,Xã Tự Lạn,Xã Bích Sơn,Xã Quảng Minh2977PA0502ĐL Việt Yên
38 5h30 : 24/11/20177h45 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo lèo Nhánh Thượng LátPT Đông Lỗ-7Xã Vân Hà, một phần xã Tiên Sơn : Thị trấn Bích Động,Xã Trung Sơn,Xã Tiên Sơn,Xã Vân Hà5672PA0502ĐL Việt Yên
39 8h0 : 24/11/201717h0 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay định kỳ công tơ 1 pha, 3 phaMBA Lương TàiThôn Lương Tài Xã Tiên Sơn : Thị trấn Bích Động,Xã Tiên Sơn202PA0502ĐL Việt Yên
40 7h0 : 24/11/201717h30 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp modul, chỉnh trang lưới điệnHỮU NGHI 2Thôn Hữu Nghi- xã Ninh Sơn : Xã Ninh Sơn149PA0502ĐL Việt Yên
41 6h30 : 24/11/201712h0 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Cải tạo, sửa chữa đường dâyMC 472E7.7Thôn Đồng Niên, Xuân Tiến, Râm, Tăng Quang, Nguộn, Bói, Thượng, Hạ, Chằm, Ruồng, Nguộn, Kim Sơn, Sơn Hà, Làng Kiểu, Khả Lý Thượng, Khả Lý Hạ, Ải Quang, Văn Xá, Sơn Quang, Tân Sơn, Sơn Hải, Thôn Đồng, Nguyễn, Làng Quả, Thần Trúc, Kim Viên, Lương Tài, Phù Tài, Thượng Lát, Hạ Lát, Vân Hà, Thổ Hà, Nội Duệ, Quế Võ, Làng Đầ. : Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Thị trấn Nếnh,Xã Nghĩa Trung,Xã Hương Mai,Xã Tự Lạn,Xã Bích Sơn,Xã Trung Sơn,Xã Quảng Minh,Xã Hoàng Ninh5799PA0502ĐL Việt Yên
42 5h30 : 24/11/201718h0 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Cái tạo, sửa chữa đường dâyPT Đông Lỗ-7Xã Vân Hà, một phần xã Tiên Sơn : Thị trấn Bích Động,Xã Trung Sơn,Xã Tiên Sơn,Xã Vân Hà5672PA0502ĐL Việt Yên
43 15h30 : 24/11/201718h0 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu lèo nhánh Thượng LátPT Đông Lỗ-7Xã Vân Hà, một phần xã Tiên Sơn : Thị trấn Bích Động,Xã Trung Sơn,Xã Tiên Sơn,Xã Vân Hà5672PA0502ĐL Việt Yên
44 6h30 : 24/11/201717h30 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Cải tạo, sửa chữa đường dâyPT 472-7E7.7/50Thôn Ải Quang, Sơn Quang, Tân Sơn, Sơn Hải, Văn Xá, Minh Sơn, Dĩnh Sơn, Thôn Đồng, Thôn Nguyễn, Làng Quả, : Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Nghĩa Trung,Xã Hương Mai,Xã Tự Lạn,Xã Bích Sơn,Xã Trung Sơn2659PA0502ĐL Việt Yên
45 8h0 : 23/11/201717h0 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay định kỳ công tơ 1 pha, 3 phaTrúc ĐồngThôn Trúc Đồng - Tiên Sơn - Việt Yên : Xã Tiên Sơn153PA0502ĐL Việt Yên
46 7h30 : 23/11/201714h30 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Cải tạo, sửa chữa lưới điệnCDPT Phù TàiXã Tiên Sơn : Thị trấn Bích Động,Xã Tiên Sơn863PA0502ĐL Việt Yên
47 7h0 : 23/11/201717h30 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp modul, chỉnh trang lưới điệnHỮU NGHI 2Thôn Hữu Nghi- xã Ninh Sơn : Xã Ninh Sơn149PA0502ĐL Việt Yên
48 7h0 : 22/11/201717h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp modul, chỉnh trang lưới điệnMBA Hữu NghiThôn Hữu Nghi - Xã Ninh Sơn : Xã Ninh Sơn169PA0502ĐL Việt Yên
49 8h0 : 22/11/201717h0 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay định kỳ công tơ 1 pha, 3 phaMBA Hạ Lát 1Thôn Hạ Lát - Xã Triên Sơn : Xã Tiên Sơn433PA0502ĐL Việt Yên
50 7h0 : 22/11/201717h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp modul, chỉnh trang lưới điệnHỮU NGHI 2Thôn Hữu Nghi- xã Ninh Sơn : Xã Ninh Sơn149PA0502ĐL Việt Yên
51 8h0 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay định kỳ công tơ trên đz 0,4KVMBA Hạ Lát 1Thôn Hạ Lát - Xã Triên Sơn : Xã Tiên Sơn433PA0502ĐL Việt Yên
52 7h0 : 21/11/201717h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp modul, chỉnh trang lưới điệnHỮU NGHI 2Thôn Hữu Nghi- xã Ninh Sơn : Xã Ninh Sơn149PA0502ĐL Việt Yên
53 8h0 : 21/11/201711h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4KVMBA Khu I-2 (Bắc Bích Động)Khu I - TT Bích Động - Việt yên : Thị trấn Bích Động,Xã Bích Sơn121PA0502ĐL Việt Yên
54 7h0 : 21/11/201717h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp modul, chỉnh trang lưới điệnMBA Hữu NghiThôn Hữu Nghi - Xã Ninh Sơn : Xã Ninh Sơn169PA0502ĐL Việt Yên
ĐL Yên Thế
55 9h10 : 26/11/201711h0 : 26/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Cầu Gồ 5Một phần phố Hoàng Hoa Thám TT Cầu Gồ : Thị trấn Cầu Gồ234PA0503ĐL Yên Thế
56 7h30 : 26/11/20179h0 : 26/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA UBND huyện Yên ThếKhu vực hành chính huyện Yên Thế : Huyện Yên Thế,Thị trấn Cầu Gồ53PA0503ĐL Yên Thế
57 7h30 : 24/11/201710h0 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Tiến ThịnhThôn Tiến Thịnh, Tiến Bộ xã Tiến Thắng : Xã Tiến Thắng376PA0503ĐL Yên Thế
58 15h30 : 24/11/201716h40 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ I---Đông Sơn 1---TBA Đông Sơn 1Thôn Đong Sơn : Xã Đồng Vương,Xã Đông Sơn273PA0503ĐL Yên Thế
59 7h30 : 24/11/201715h0 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA La ThànhThôn La Thành, Đồng Cờ xã Tiến Thắng : Xã Xuân Lương,Xã Tiến Thắng251PA0503ĐL Yên Thế
60 16h50 : 24/11/201717h30 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ II---Đông Sơn 1---TBA Đông Sơn 1Thôn Đồi Lánh xã Đông Sơn : Xã Đông Sơn299PA0503ĐL Yên Thế
61 10h50 : 24/11/201711h0 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ I---Đồi Hồng---TBA Đồi HồngThôn đi Đồi Hồng : Xã Đông Sơn231PA0503ĐL Yên Thế
62 13h30 : 24/11/201715h0 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ II---Đồi Hồng---TBA Đồi HồngThôn Đồi Hồng : Xã Đông Sơn62PA0503ĐL Yên Thế
63 15h10 : 24/11/201716h30 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Làng Chiềnglàng chiềng : Xã Tiến Thắng172PA0503ĐL Yên Thế
64 10h10 : 24/11/201712h0 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Hố LuồngHố Luồng : Xã Tiến Thắng168PA0503ĐL Yên Thế
65 13h30 : 24/11/201716h30 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Tiến TrungTiến trung : Xã Tiến Thắng,Xã An Thượng98PA0503ĐL Yên Thế
66 7h30 : 24/11/201710h0 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Song SơnThôn Song Sơn xã Tiến Thắng : Thị trấn Cầu Gồ,Xã Tiến Thắng117PA0503ĐL Yên Thế
67 13h30 : 24/11/201716h30 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Trại Mới-T Thắngtrại mới : 212PA0503ĐL Yên Thế
68 7h30 : 24/11/20179h30 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA An Thượng 3Thôn Cầu Đá : Xã An Thượng157PA0503ĐL Yên Thế
69 10h0 : 24/11/201712h0 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA An Thượng 1Thôn Tân Vân xã An Thượng : Xã An Thượng225PA0503ĐL Yên Thế
70 13h30 : 24/11/201716h30 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA An Thượng 2Thôn Tân An, Non Sáu, An Thành xã An Thượng : Xã An Thượng364PA0503ĐL Yên Thế
71 15h20 : 24/11/201716h20 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ I---TT Bố Hạ 4---TBA Bố Hạ 4 TTThôn Tân Tiến : Thị trấn Bố Hạ207PA0503ĐL Yên Thế
72 16h30 : 24/11/201717h0 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---TT Bố Hạ 4---TBA Bố Hạ 4 TTPhố Tân Tiến thị trấn Bố Hạ : Thị trấn Bố Hạ165PA0503ĐL Yên Thế
73 7h30 : 24/11/201715h30 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---Đông Sơn 2---TBA Đông Sơn 2Thôn Đền Trắng : Huyện Yên Thế,Xã Đông Sơn60PA0503ĐL Yên Thế
74 9h30 : 24/11/201710h30 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---Vi Sơn 2---TBA Vi Sơn 2Vi Sơn : Xã Đông Sơn54PA0503ĐL Yên Thế
75 7h30 : 24/11/20179h20 : 24/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ I---Vi Sơn 2---TBA Vi Sơn 2Vi sơn : Xã Đông Sơn112PA0503ĐL Yên Thế
76 7h30 : 23/11/201711h30 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ III---Đông Sơn 2---TBA Đông Sơn 2Thôn Đền Trắng : Xã Đông Sơn210PA0503ĐL Yên Thế
77 7h30 : 23/11/20178h40 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Phồn Xương 1Thôn Chẽ, thôn Phan xã Phồn Xương : Thị trấn Cầu Gồ,Xã Đồng Lạc,Xã Phồn Xương256PA0503ĐL Yên Thế
78 13h30 : 23/11/201716h30 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA An Thượng 4Thôn Hồng Lĩnh, Đồng Bục xã An Thượng : Xã Tiến Thắng,Xã An Thượng257PA0503ĐL Yên Thế
79 9h30 : 23/11/201710h0 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ III---Phồn Xương 3---TBA Phồn Xương 3Thôn Thành Trung : Xã Phồn Xương161PA0503ĐL Yên Thế
80 10h10 : 23/11/201710h40 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Phồn Xương 5Phồn Xương : Xã Phồn Xương134PA0503ĐL Yên Thế
81 14h0 : 23/11/201715h0 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Phồn Xương 6Phồn Xương : Thị trấn Cầu Gồ,Xã Tam Hiệp,Xã Phồn Xương158PA0503ĐL Yên Thế
82 13h30 : 23/11/201714h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Cầu Gồ 4Một phần phố Cả Trọng TT Cầu Gồ : Thị trấn Cầu Gồ,Xã Phồn Xương187PA0503ĐL Yên Thế
83 7h30 : 23/11/20178h20 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ III---Cầu Gồ 1---TBA Cầu Gồ 1Phố cả trọng : Thị trấn Cầu Gồ64PA0503ĐL Yên Thế
84 7h30 : 23/11/201711h30 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ I---Đông Sơn 2---TBA Đông Sơn 2Thôn Bo Chợ : Xã Đông Sơn105PA0503ĐL Yên Thế
85 13h30 : 23/11/201717h30 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ I---Đông Sơn 2---TBA Đông Sơn 2Thôn Bo Chợ : Xã Đông Sơn105PA0503ĐL Yên Thế
86 13h0 : 23/11/201717h30 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ III---Đông Sơn 2---TBA Đông Sơn 2Thôn Đền Trắng : Xã Đông Sơn210PA0503ĐL Yên Thế
87 9h10 : 23/11/20179h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ III---Cầu Gồ 2---TBA Cầu Gồ 2phố đề nắm : Thị trấn Cầu Gồ,Xã Tam Hiệp73PA0503ĐL Yên Thế
88 9h40 : 23/11/201711h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ I---Cầu Gồ 3---TBA Cầu Gồ 3Phố Bà Ba : Thị trấn Cầu Gồ75PA0503ĐL Yên Thế
89 8h50 : 23/11/20179h20 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Phồn Xương 2Thôn Phan, Chùa xã Phồn Xương : Xã Phồn Xương266PA0503ĐL Yên Thế
90 8h30 : 23/11/20179h0 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ IIV---Cầu Gồ 1---TBA Cầu Gồ 1phố Cả Trọng : Thị trấn Cầu Gồ90PA0503ĐL Yên Thế
91 7h30 : 23/11/201711h0 : 23/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA An Thượng 5Thôn An Châu, Thôn An Thành xã An Thượng : Xã An Thượng185PA0503ĐL Yên Thế
92 9h50 : 22/11/201712h0 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---Bố Hạ 8---TBA Bố Hạ 8xã bố hạ, thôn vòng huyện : Xã Đông Sơn,Xã Bố Hạ127PA0503ĐL Yên Thế
93 13h30 : 22/11/201716h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---Bố Hạ 6---TBA Bố Hạ 6Xã Bố hạ : Xã Bố Hạ135PA0503ĐL Yên Thế
94 9h0 : 22/11/201712h0 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---Bố Hạ 7---TBA Bố Hạ 7Thôn Liên Tân, Xuân Lan xã Bố Hạ : Xã Bố Hạ220PA0503ĐL Yên Thế
95 7h30 : 22/11/20179h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ I---Bố Hạ 7---TBA Bố Hạ 7xã Bố hạ : Xã Bố Hạ95PA0503ĐL Yên Thế
96 13h30 : 22/11/201716h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA Bố Hạ 9Thôn Đồng Lều xã Bố Hạ : Thị trấn Bố Hạ,Xã Bố Hạ156PA0503ĐL Yên Thế
97 7h30 : 22/11/201716h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ I---Bố Hạ 8---TBA Bố Hạ 8Xã Bố hạ, Thôn vòng Huyện : Xã Đồng Lạc,Xã Bố Hạ79PA0503ĐL Yên Thế
98 14h40 : 22/11/201715h20 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA Cầu Gồ 6Phố Bà Ba : Thị trấn Cầu Gồ,Xã Phồn Xương137PA0503ĐL Yên Thế
99 7h30 : 21/11/201710h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA An Thượng 6Thôn Lan Thượng, Cầu Thày : Xã Tân Hiệp,Xã An Thượng234PA0503ĐL Yên Thế
100 10h20 : 21/11/201712h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ I---Bố Hạ 2---TBA Bố Hạ 2 TTPhố Gia Lâm - TT Bố Hạ : Thị trấn Bố Hạ,Xã Bố Hạ338PA0503ĐL Yên Thế
101 10h20 : 21/11/201712h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---Bố Hạ 5---TBA Bố Hạ 5xã Bố hạ : Xã Bố Hạ99PA0503ĐL Yên Thế
102 15h30 : 21/11/201717h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ III---Bố Hạ 3---TBA Bố Hạ 3 TTPhố Hòa Bình thị trấn Bố Hạ : Thị trấn Bố Hạ88PA0503ĐL Yên Thế
103 7h30 : 21/11/201710h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA Bố Hạ 4 XãThôn Sỏi xã Bố Hạ : Xã Bố Hạ293PA0503ĐL Yên Thế
104 15h30 : 21/11/201717h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---Bố Hạ 3---TBA Bố Hạ 3 TTPhố Hòa Bình Thị trấn Bố Hạ : Thị trấn Bố Hạ191PA0503ĐL Yên Thế
105 13h30 : 21/11/201715h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ I---Bố Hạ 3---TBA Bố Hạ 3 TTTT bố hạ : Thị trấn Bố Hạ173PA0503ĐL Yên Thế
106 7h30 : 21/11/201710h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳTBA Bố Hạ 1 TTPhố Thồng Nhất thị trấn Bố Hạ : Thị trấn Bố Hạ,Xã Bố Hạ280PA0503ĐL Yên Thế
107 13h30 : 21/11/201716h0 : 21/11/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay công tơ định kỳLộ I---Bố Hạ 5---TBA Bố Hạ 5xã Bố hạ : Xã Bố Hạ111PA0503ĐL Yên Thế
108 7h30 : 21/11/201712h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳLộ II---Bố Hạ 2---TBA Bố Hạ 2 TTTT bố hạ : Thị trấn Bố Hạ30PA0503ĐL Yên Thế
109 6h0 : 10/11/20176h30 : 10/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lưới điệnDZ 473 E7.13Toàn bộ xã Đông Sơn : Thị trấn Cầu Gồ,Xã Đông Sơn,Xã Quang Thịnh1106PA0503ĐL Yên Thế
110 6h0 : 10/11/20176h30 : 10/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lưới điệnDZ 471 E7.13Toàn bộ xã Bố Hạ, thị trấn Bố Hạ, Hương vỹ, Đồng Kỳ, Đồng Hưu, công ty Long Hà, Tân Thuận Phát, Nước sạch Đồng Hưu : Huyện Yên Thế,Thị trấn Cầu Gồ,Thị trấn Bố Hạ,Xã Đồng Vương,Xã Đồng Hưu,Xã Hồng Kỳ,Xã Đông Sơn,Xã Hương Vĩ,Xã Đồng Kỳ,Xã Phồn Xương,Xã Tân Sỏi,Xã Bố Hạ,Huyện Lạng Giang7363PA0503ĐL Yên Thế
ĐL Tân Yên
111 5h45 : 25/11/201719h30 : 25/11/2017Khác : Để sửa chữa lưới điệnCDPT N.B.L.ChungXã liên chung : Xã Xương Giang,Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Liên Sơn,Xã Hợp Đức,Xã Việt Lập,Xã Liên Chung1731PA0504ĐL Tân Yên
112 5h45 : 25/11/201719h30 : 25/11/2017Khác : Để sửa chữa lưới điệnCDPT N.Liên Chung 2Xã liên chung : Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Liên Chung522PA0504ĐL Tân Yên
113 6h30 : 22/11/201717h30 : 22/11/2017Khác : Để thay dây dẫnTÂN TRUNG 3Thôn Gia Tiến xã Tân Trung : Xã Tân Trung,Xã Liên Sơn259PA0504ĐL Tân Yên
114 7h0 : 22/11/201717h0 : 22/11/2017Khác : Để lắp RF công tơLộ III---NGỌC VÂN 7Thôn Cầu Đá và Thôn Đồng Ngò : Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Ngọc Vân112PA0504ĐL Tân Yên
115 7h0 : 22/11/201717h0 : 22/11/2017Khác : Để lắp RF công tơLộ I---NGỌC VÂN 7Thôn Cầu Đá và thôn đồng Ngò : Huyện Tân Yên,Xã Ngọc Vân89PA0504ĐL Tân Yên
116 10h30 : 21/11/201715h30 : 21/11/2017Khác : Để thay MBATHÔN ĐỒNG LONG (NT)Thôn Đồng Long xã Ngọc Thiện : Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Ngọc Thiện62PA0504ĐL Tân Yên
117 7h0 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Khác : Để lắp RF công tơNGỌC VÂN 6Thôn suối dài : Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Ngọc Vân232PA0504ĐL Tân Yên
118 7h30 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Khác : Để thay MBADCL N VIỆT NGỌC 5Thôn Ngõ lành ,Thôn chính ,Đồng xứng : Huyện Tân Yên,Xã Việt Ngọc789PA0504ĐL Tân Yên
ĐL TP Bắc Giang
119 7h30 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân pha xiết lèoDĩnh Kế 1Nhánh dĩnh kế 1 : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Hoàng Văn Thụ,Xã Dĩnh Kế354PA0505ĐL TP Bắc Giang
120 8h0 : 22/11/201716h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang lưới mới TBA Đông Thành 4Đông Thành 4Thọ Xương : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Xương Giang206PA0505ĐL TP Bắc Giang
121 8h0 : 22/11/201716h30 : 22/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang lưới mới TBA Đông Thành 4Lộ I---Đông Thành 1Xương Giang : Thành phố Bắc Giang,Xã Xương Giang169PA0505ĐL TP Bắc Giang
122 8h0 : 22/11/201716h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 1 pha, 3 phaLộ I---Phúc ThượngThôn Phúc Thượng : Thành phố Bắc Giang,Xã Song Mai161PA0505ĐL TP Bắc Giang
123 7h30 : 21/11/20179h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu lại hệ đo đếmDĩnh Kế 5Khu Dân Cư số 2 : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Dĩnh Kế189PA0505ĐL TP Bắc Giang
124 9h40 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu lại hệ đo đếmThuyền BuồmĐường Huyền Quang khu vực chợ Tiền Môn phường Lê Lợi : Thành phố Bắc Giang,Phường Trần Phú,Phường Lê Lợi250PA0505ĐL TP Bắc Giang
125 9h40 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải lộNhà Tầng 2Khu TT phân đạm : Thành phố Bắc Giang,Phường Trần Nguyên Hãn,Phường Trần Phú319PA0505ĐL TP Bắc Giang
126 8h0 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : VSCN MBA, bổ sung dầu MBA, xiết lèo sau lộ I,II,IIIĐồng SơnThôn Chùa xã Đồng Sơn : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền,Xã Đồng Sơn411PA0505ĐL TP Bắc Giang
127 8h0 : 21/11/20179h30 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải lộNhà Tầng 1Khu tập thể phân đạm : Thành phố Bắc Giang,Phường Trần Nguyên Hãn193PA0505ĐL TP Bắc Giang
128 8h0 : 20/11/201711h30 : 20/11/2017Sửa chữa thường xuyên : VSCN lau chùi vệ sinh tủ RMU xiết lại các điểm tiếp xúcSố 3 KDC Song Khê (T1)Song khê : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương4PA0505ĐL TP Bắc Giang
129 7h30 : 20/11/201711h30 : 20/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh công nghiệp TBA Số 5 CVTTSố 5 Công Viên Trung TâmĐèn chiếu sáng Công viên Hoàng Hoa Thám : Phường Hoàng Văn Thụ3PA0505ĐL TP Bắc Giang
ĐL Yên Dũng
130 5h45 : 26/11/201713h0 : 26/11/2017Khác : Thay Máy biến áp TGXPTG XUÂN PHÚMột phần Thị trấn Tân Dân, xã Tân AN, Ngân Hàng Tân An, xã Trí Yên, Cty Điện Tử Tạo Tuyến, Xã Quỳnh Sơn, Gạch Quỳnh Sơn, Nhựa Tân Ngọc, Cty Yến Duy, Nguyễn Đình Khanh, Gạch Ninh Giang, XÃ Lãng Sơn, Thôn Xuân Phú, Cty Việt Thắng, CtyCP Bãi Dâu, Bơm Lãng Sơn, HTXTTĐN Đông Tiến, Trường Quân Sự, Thôn Tam Xuân, Xã Hương Gián, Cty KTCTTL Cầu Sơn. : Xã Lan Mẫu,Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Lão Hộ,Xã Hương Gián,Xã Tân An,Xã Quỳnh Sơn,Xã Xuân Phú,Xã Trí Yên,Xã Lãng Sơn5948PA0506ĐL Yên Dũng
131 6h15 : 26/11/201713h0 : 26/11/2017Khác : Thay Máy biến áp TGXPMC 378E7.1các xã thị trấn: TT Neo, Đồng phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Tư Mại, Thăng Cương, Xuân Phú, Hương Gián, Trí Yên, Lãng Sơn, TT Tân Dân.... : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Hương Gián,Xã Tân An,Xã Nội Hoàng,Xã Xuân Phú2199PA0506ĐL Yên Dũng
132 17h0 : 26/11/201719h30 : 26/11/2017Khác : Thay Máy biến áp TGXPTG XUÂN PHÚMột phần Thị trấn Tân Dân, xã Tân AN, Ngân Hàng Tân An, xã Trí Yên, Cty Điện Tử Tạo Tuyến, Xã Quỳnh Sơn, Gạch Quỳnh Sơn, Nhựa Tân Ngọc, Cty Yến Duy, Nguyễn Đình Khanh, Gạch Ninh Giang, XÃ Lãng Sơn, Thôn Xuân Phú, Cty Việt Thắng, CtyCP Bãi Dâu, Bơm Lãng Sơn, HTXTTĐN Đông Tiến, Trường Quân Sự, Thôn Tam Xuân, Xã Hương Gián, Cty KTCTTL Cầu Sơn. : Xã Lan Mẫu,Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Lão Hộ,Xã Hương Gián,Xã Tân An,Xã Quỳnh Sơn,Xã Xuân Phú,Xã Trí Yên,Xã Lãng Sơn5948PA0506ĐL Yên Dũng
133 22h0 : 26/11/201722h15 : 26/11/2017Khác : Thay đổi phương thức cấp điệnMC 378E7.1các xã thị trấn: TT Neo, Đồng phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Tư Mại, Thăng Cương, Xuân Phú, Hương Gián, Trí Yên, Lãng Sơn, TT Tân Dân.... : Phường Thọ Xương,Xã Lan Mẫu,Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Lão Hộ,Xã Hương Gián,Xã Tân An,Xã Quỳnh Sơn,Xã Nội Hoàng,Xã Xuân Phú,Xã Trí Yên,Xã Lãng Sơn,Xã Tiến Dũng,Xã Cảnh Thụy,Xã Tư Mại,Xã Đồng Việt11779PA0506ĐL Yên Dũng
134 13h0 : 25/11/201717h0 : 25/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư giaMinh Phượng 4Minh Phượng 4 : Huyện Yên Dũng,Xã Nham Sơn133PA0506ĐL Yên Dũng
135 7h0 : 25/11/201711h30 : 25/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư giaMinh Phượng 3thôn Minh Phượng : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Nham Sơn103PA0506ĐL Yên Dũng
136 4h30 : 25/11/20174h45 : 25/11/2017Khác : Thay đổi phương thức cấp điệnMC 378E7.1các xã thị trấn: TT Neo, Đồng phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Tư Mại, Thăng Cương, Xuân Phú, Hương Gián, Trí Yên, Lãng Sơn, TT Tân Dân.... : Phường Thọ Xương,Xã Lan Mẫu,Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Lão Hộ,Xã Hương Gián,Xã Tân An,Xã Quỳnh Sơn,Xã Nội Hoàng,Xã Xuân Phú,Xã Trí Yên,Xã Lãng Sơn,Xã Tiến Dũng,Xã Cảnh Thụy,Xã Tư Mại,Xã Đồng Việt11779PA0506ĐL Yên Dũng
137 6h30 : 24/11/201717h0 : 24/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ I---Biến áp Minh PhượngLộ I Thôn Minh Phượng : Huyện Yên Dũng,Thị trấn Neo,Xã Nham Sơn195PA0506ĐL Yên Dũng
138 6h30 : 24/11/201717h0 : 24/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ II---Biến áp Minh PhượngLộ II Minh Phượng : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Nham Sơn65PA0506ĐL Yên Dũng
139 7h0 : 24/11/201716h30 : 24/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ III---Biến áp Minh PhượngLộ III, Thôn Minh Phượng : Huyện Yên Dũng,Thị trấn Neo,Xã Nham Sơn108PA0506ĐL Yên Dũng
140 7h30 : 23/11/201710h30 : 23/11/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnDCL nhánh Đa ThịnhDCL nhánh Đa Thịnh : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư334PA0506ĐL Yên Dũng
141 7h0 : 23/11/20179h30 : 23/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ I---Yên TậpLộ I Thôn Yên Tập : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư134PA0506ĐL Yên Dũng
142 9h0 : 23/11/201711h30 : 23/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ II---Yên TậpLộ II Thôn Yên Tập : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư130PA0506ĐL Yên Dũng
143 13h0 : 23/11/201717h30 : 23/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ II---Yên HàThôn Yên Hà : Huyện Yên Dũng,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư46PA0506ĐL Yên Dũng
144 13h0 : 23/11/201717h0 : 23/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ II---An TháiThôn Lư Giang : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư303PA0506ĐL Yên Dũng
145 13h0 : 23/11/201717h0 : 23/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ I---Bùi BếnThôn Bùi Bến : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư227PA0506ĐL Yên Dũng
146 7h0 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ I---Yên Tập CaoThôn Yên Tập Cao : Huyện Yên Dũng,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư80PA0506ĐL Yên Dũng
147 7h0 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ I---Yên Sơnthôn Yên Sơn, Bê Tô : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư177PA0506ĐL Yên Dũng
148 13h0 : 22/11/201717h0 : 22/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ I---Lư GiangThôn Lư Giang : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư137PA0506ĐL Yên Dũng
149 13h0 : 22/11/201717h0 : 22/11/2017Khác : Thay công tơ ba pha khách hàng tư gialộ II---Lư GiangThôn Lư Giang : Huyện Yên Dũng,Xã Yên Lư23PA0506ĐL Yên Dũng
150 7h0 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra nguội đường dây 0,4kVYên ThịnhThôn yên Thịnh : Huyện Yên Dũng,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư245PA0506ĐL Yên Dũng
151 7h0 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra nguội đường dây 0,4kVTân YênThôn Tân Sơn 1+2, Thôn Yên Thịnh : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư362PA0506ĐL Yên Dũng
152 6h45 : 20/11/201717h15 : 20/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ, hòm công tơ, chỉnh trang lưới điện 0,4 kV sau TBA VoiBiến Áp Thôn VoiThôn Voi : Huyện Yên Dũng,Xã Quỳnh Sơn367PA0506ĐL Yên Dũng
ĐL Lục Ngạn
153 8h0 : 20/11/201717h0 : 20/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay gom công tơLộ I---Phương SơnThôn phương sơn : Xã Hồng Giang2PA0507ĐL Lục Ngạn
Hiệp Hoà
154 7h15 : 26/11/20179h30 : 26/11/2017Khác : Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp tại TBACTY CP Thời Trang Hà ThanhTY CP Thời Trang Hà Thanh : Xã Hoàng Thanh1PA0508Hiệp Hoà
155 9h30 : 26/11/201711h30 : 26/11/2017Khác : Kiểm Tra và Vệ sinh CN TBATBA 320 kVA C.Ty CP Xuất nhập khẩu & SX TM Công nghệ Mặt trờiC.Ty CP Xuất nhập khẩu & SX TM Công nghệ Mặt trời : Xã Châu Minh1PA0508Hiệp Hoà
156 15h30 : 24/11/201717h30 : 24/11/2017Khác : Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp tại TBATrường GiangTrại lơn Trường Giang : Xã Đức Thắng1PA0508Hiệp Hoà
157 13h30 : 24/11/201715h15 : 24/11/2017Khác : Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp tại TBANgọc MinhTrại Lợn Ngọc Minh : Xã Thái Sơn1PA0508Hiệp Hoà
158 8h15 : 24/11/201711h30 : 24/11/2017Khác : Thay MBA Giang TânGiang TânThôn Giang Tân xã Thái Sơn : Xã Hoàng Vân,Xã Thái Sơn,Xã Mai Trung292PA0508Hiệp Hoà
159 7h30 : 23/11/201713h30 : 23/11/2017Khác : Thay sứ, xử lý tồn tại Đo Đếm đông LỗMC 477-E7.16thôn Ngọ xá, Xuân Thành xã Châu Minh, thôn yên Ninh, bãi Truyền, Hưng Đạo, Ấp Mới xã Đông Lỗ : Phường Thọ Xương,Huyện Hiệp Hòa,Xã Đông Lỗ,Xã Châu Minh1132PA0508Hiệp Hoà
160 13h30 : 22/11/201717h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳPhúc Ninhthôn Phúc Linh, xã Hương Lâm : Xã Hương Lâm294PA0508Hiệp Hoà
161 7h15 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơPhúc Ninhthôn Phúc Linh, xã Hương Lâm : Xã Hương Lâm294PA0508Hiệp Hoà
162 7h15 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Khác : Lắp hệ đo đếm,thu hồi hệ đo đếm cũThị Trấn 2khu vực đường 15/5, ngã tư biển thị trấn thắng : Phường Trần Phú,Huyện Hiệp Hòa,Thị trấn Thắng,Xã Ngọc Sơn224PA0508Hiệp Hoà
163 13h30 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Khác : sửa chưa lưới hạ ápHiệp Đồngthôn Hiệp Đồng : Xã Thường Thắng97PA0508Hiệp Hoà
164 7h0 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Khác : sửa chưa lưới hạ ápHiệp Đồngthôn Hiệp Đồng : Xã Thường Thắng97PA0508Hiệp Hoà
165 7h0 : 21/11/201718h0 : 21/11/2017Khác : sửa chưa lưới hạ ápTBA Thanh Lươngthôn Thanh Lương : Huyện Hiệp Hòa,Xã Thanh Vân,Xã Hoàng Lương400PA0508Hiệp Hoà
166 6h30 : 21/11/201718h0 : 21/11/2017Khác : khắc phục tồn tạiMC 472-E7.16thôn Ngọc Liễn : Huyện Hiệp Hòa,Xã Mai Trung,Xã Đoan Bái,Xã Châu Minh,Xã Mai Đình3968PA0508Hiệp Hoà
167 6h30 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Khác : Khắc phục tồn tạiMC 472-E7.16thôn Ngọc Liễn : Huyện Hiệp Hòa,Xã Mai Trung,Xã Đoan Bái,Xã Châu Minh,Xã Mai Đình3968PA0508Hiệp Hoà
168 6h45 : 21/11/201718h0 : 21/11/2017Khác : Khắc Phục tồn tạiLBF.N.Phúc Linh 2TBA (Phúc Linh 2 Châu Lỗ 2) : Xã Hương Lâm,Xã Mai Đình341PA0508Hiệp Hoà
169 7h0 : 21/11/201711h30 : 21/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳThôn Khoát 2thôn Khoát : Xã Đông Lỗ212PA0508Hiệp Hoà
170 13h0 : 20/11/201718h0 : 20/11/2017Khác : sửa chưa lưới hạ ápHoàng Lương 4Thôn Hoàng Lương 4 xã Hoàng Lương : Xã Hoàng Lương465PA0508Hiệp Hoà
171 7h0 : 20/11/201718h0 : 20/11/2017Khác : sửa chưa lưới hạ ápTBA Thanh Lươngthôn Thanh Lương : Huyện Hiệp Hòa,Xã Thanh Vân,Xã Hoàng Lương400PA0508Hiệp Hoà
172 7h0 : 20/11/201712h0 : 20/11/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : sứa chưa lướiLộ III---Thanh Vân 3thôn Tam Hợp : Xã Thanh Vân,Xã Hoàng Lương65PA0508Hiệp Hoà
173 8h0 : 20/11/20179h0 : 20/11/2017Khác : Lắp mới công tơ 3 phaLộ II---Thanh Vân 2Thanh Vòng xã Thanh Vân : Xã Thanh Vân58PA0508Hiệp Hoà
ĐL Lục Nam
174 7h30 : 24/11/201717h30 : 24/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 1 pha tư giaLiên Khuyên 2Thôn Liên Trì, Thôn Liên Khuyen 2 : Xã Huyền Sơn279PA0509ĐL Lục Nam
175 7h30 : 23/11/201717h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 1 pha tư giaChỉ Tácchỉ tác : Xã Huyền Sơn85PA0509ĐL Lục Nam
176 7h30 : 23/11/201717h30 : 23/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 1 pha tư giaDùmdùm : Thị trấn Đồi Ngô,Xã Phương Sơn,Xã Nghĩa Phương584PA0509ĐL Lục Nam
177 7h30 : 22/11/201717h30 : 22/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 1 pha tư giaDùmdùm : Thị trấn Đồi Ngô,Xã Phương Sơn,Xã Nghĩa Phương584PA0509ĐL Lục Nam
ĐL Sơn Động
178 7h30 : 25/11/201717h0 : 25/11/2017Khác : Thay hòm công tơ kém và chỉnh trang lưới điệnLộ IV---Thanh Sơn 2TT Thanh Sơn : Trị trấn Thanh Sơn67PA0510ĐL Sơn Động
179 7h30 : 25/11/201717h0 : 25/11/2017Khác : Thay hòm công tơ kém và chỉnh trang lưới điệnLộ II---Thanh Sơn 2TT Thanh Sơn : Trị trấn Thanh Sơn,Xã Tuấn Mậu154PA0510ĐL Sơn Động
180 7h30 : 24/11/201717h0 : 24/11/2017Khác : Thay hòm công tơ kém và chỉnh trang lưới điệnLộ I---Đồng GiangThôn Đồng Giang : Trị trấn Thanh Sơn105PA0510ĐL Sơn Động
181 7h30 : 24/11/201717h0 : 24/11/2017Khác : Thay hòm công tơ kém và chỉnh trang lưới điệnLộ III---Đồng GiangĐồng Giang : Trị trấn Thanh Sơn1PA0510ĐL Sơn Động
182 7h30 : 23/11/201717h0 : 23/11/2017Khác : Thay hòm công tơ kém và chỉnh trang lưới điệnLộ III---Đồng GiangĐồng Giang : Trị trấn Thanh Sơn1PA0510ĐL Sơn Động
183 7h30 : 23/11/201717h0 : 23/11/2017Khác : Thay hòm công tơ kém và chỉnh trang lưới điệnLộ I---Đồng GiangThôn Đồng Giang : Trị trấn Thanh Sơn105PA0510ĐL Sơn Động
184 13h30 : 22/11/201714h30 : 22/11/2017Khác : Lắp mới công tơ 1phaLộ II---Sản 3Thôn sản : Xã Hữu Sản83PA0510ĐL Sơn Động
185 7h30 : 22/11/201711h30 : 22/11/2017Khác : Chuyển dây dẫnLộ II---PheThôn: Phe-xã Vân Sơn : Xã Vân Sơn,Xã An Lạc,Xã An Châu118PA0510ĐL Sơn Động
186 7h30 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Khác : Thay hòm công tơ kém và chỉnh trang lưới điệnlộ I---ReoThôn Reo : Xã An Lập,Xã Lệ Viễn87PA0510ĐL Sơn Động
187 7h0 : 21/11/201717h0 : 21/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp cột tại cột 87 nhánh Yên ĐịnhMC YĐxã Yên Định, Tuấn Đạo, Bồng Am, Thanh Sơn, Tuấn Mậu, Thanh Luận : Huyện Sơn Động,Thị trấn An Châu,Xã Giáo Liêm,Xã An Lập,Xã Yên Định,Xã An Châu,Xã Tuấn Đạo,Xã Bồng Am,Xã Long Sơn,Trị trấn Thanh Sơn,Xã Thanh Luận,Xã Tuấn Mậu5697PA0510ĐL Sơn Động
188 7h30 : 20/11/201717h0 : 20/11/2017Khác : Thay hòm công tơ kém, chỉnh trang lưới điệnLộ II---ReoReo : Thị trấn An Châu,Xã An Lập87PA0510ĐL Sơn Động