Mode:  
Văn Bản Pháp Quy
Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan

2020-09-18 13:19
-162
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của BCT Quy định PT dự án và HĐMBD mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

2020-09-18 13:03
-162
Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

2020-09-17 16:43
-163
Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

2020-09-17 16:37
-163
Thông tư 23/2020/TT- BCT ngày 09/9/2020 của BCT, Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại

2020-09-17 16:37
-163
Các hành vi vi phạm pháp luật bị ngừng cấp điện
Theo Điều 7 Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương, kể từ ngày 30/10/2020 Bên bán điện được phép tạm ngừng cấp điện nếu tổ chức, cá nhân mua điện có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau:
2020-09-17 16:25
-163
Thông tư số 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT

2020-06-16 16:00
-256
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

2020-06-16 15:53
-256
Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

2020-06-16 15:30
-256
QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC SANG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUẢN LÝ

2020-06-16 15:22
-256
123

Danh Mục