Mode:  
 
PC Bắc Giang kiểm tra tổng thể công tác An toàn vệ sinh lao động
 
2024-01-02 14:02:47

Thực hiện thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty Điện lực Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch, để cương và tổ chức đoàn kiểm tra tổng thể công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 6 tháng cuối năm 2023 tại tất cả các đơn vị sản xuất trực thuộc trong công ty, từ ngày 04 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Điện lực Hiệp Hòa

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác hành lang an toàn lưới điện cao áp; công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện liên quan an toàn; trực tiếp kiểm tra về nhận thức ATVSLĐ đối với cán bộ, nhân viên và người lao động; công tác quản lý thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ – Phòng chống cháy nổ…. Phúc tra khắc phục tồn tại sau đợt kiểm tra tổng thể ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2023.