Mode:  
Quy Định Về Mua Bán Điện
THÔNG TƯ 16/2023/TT-BCT: Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Thông tư Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
2023-10-18 07:06
-125
Thông tư 09/2023/TT-BCT
THÔNG TƯ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT
2023-10-16 14:58
-127
Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19

2021-09-13 10:47
-890
Thông tư 06/2021/TT-BCT

2021-08-12 14:01
-922
Văn bản hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4

2021-08-11 07:43
-923
Văn bản hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3

2021-08-11 07:43
-923
Quyết định 353/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

2021-03-31 11:13
-1056
Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2

2020-12-22 14:51
-1155
Triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

2020-04-23 10:51
-1398
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19

2020-04-20 13:20
-1401
1234567