Mode:  
Biểu giá bán điện
Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019

2019-03-21 14:48
-1281
Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

2018-10-31 16:02
-1422
Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017
Ban hành kèm theo Quyết định số 4459/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương.
2017-12-28 14:41
-1729
QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

2017-12-04 16:37
-1753
Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương

2015-03-16 16:45
-2747
Áp dụng đối tượng mua công suất phản kháng kể từ ngày 10/12/2014
Ngày 28/5/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 15/2014/TT-BCT quy định về mua, bán công suất phản kháng để thay thế cho thông tư 07/2006/TT-BCN ban hành ngày 27/10/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).
2014-12-10 09:42
-2843
Biểu giá bán điện (Áp dụng từ ngày 01/6/2014)
Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện và Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện của Bộ Công thương, biểu giá bán lẻ điện thay đổi trên cơ sở điều chỉnh một số nhóm đối tượng khách hàng và các mức giá của biểu giá điện hiện hành.
2014-06-04 10:24
-3032
Biểu giá bán điện (Áp dụng từ ngày 01/8/2013)
Ngày 31/07/2013, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 01/08/2013. Cụ thể:
2014-06-04 09:24
-3032
Biểu giá bán điện (Áp dụng từ ngày 22/12/2012)

2013-08-13 09:44
-3327
Biểu giá bán điện (áp dụng từ ngày 01/7/2012)

2012-07-05 09:31
-3731
12

Danh Mục