Mode:  
Văn Bản Pháp Quy
Những hành vi nghiêm cấm tại nơi làm việc
Theo Điều 12 - Nội quy Lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc quy định “Những hành vi nghiêm cấm tại nơi làm việc” như sau:
2022-09-14 09:41
-8
CHỈ THỊ: Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2022-08-02 16:44
-51
Nghị định 17 2022 về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất

2022-04-13 14:54
-162
Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan

2022-04-12 13:45
-163
Nghị định số 152022NĐ-CP quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 432022QH15

2022-02-07 16:29
-227
Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2021-07-22 16:37
-427
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của BCT Quy định PT dự án và HĐMBD mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

2020-09-18 13:03
-734
Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

2020-09-17 16:43
-735
Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

2020-09-17 16:37
-735
Thông tư 23/2020/TT- BCT ngày 09/9/2020 của BCT, Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại

2020-09-17 16:37
-735
1234

Danh Mục