Mode:  
Văn Bản Pháp Quy
Nghị định 17 2022 về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất

2022-04-13 14:54
-34
Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan

2022-04-12 13:45
-35
Nghị định số 152022NĐ-CP quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 432022QH15

2022-02-07 16:29
-99
Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2021-07-22 16:37
-299
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của BCT Quy định PT dự án và HĐMBD mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

2020-09-18 13:03
-606
Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

2020-09-17 16:43
-607
Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

2020-09-17 16:37
-607
Thông tư 23/2020/TT- BCT ngày 09/9/2020 của BCT, Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại

2020-09-17 16:37
-607
Các hành vi vi phạm pháp luật bị ngừng cấp điện
Theo Điều 7 Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương, kể từ ngày 30/10/2020 Bên bán điện được phép tạm ngừng cấp điện nếu tổ chức, cá nhân mua điện có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau:
2020-09-17 16:25
-607
Thông tư số 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT

2020-06-16 16:00
-700
123

Danh Mục